Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι

Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 50 του Ν. 4487/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η προμήθεια με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.387.096,77 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης