Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή-αναμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων»

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή-αναμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων»

O ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή-αναμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων», με προϋπολογισμό 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι  η ανακατασκευή και διαμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδικών. Οι εργασίες θα αφορούν εκσκαφές γενικές και θεμελίων τεχνικών έργων, κατασκευή επιχωμάτων με συνήθη δάνεια υλικών, λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμέντο-ασβεστοκονίαμα, ξηρολιθοδομές με επιμελημένη επιφάνεια, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων (πλάτους 50εκ.) στη μέση και στο άνω μέρος των ξηρολιθοδομών, κατασκευή θεμελίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στην λιθοδομή και ξηρολιθοδομή, επίστρωση δρόμου με σκυρόδεμα, πάχους 15 εκ. και όλες οι εργασίες που προβλέπονται από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό.
Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 περί συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 125 του παραπάνω νόμου.
Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν:
(α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας,
(β) Προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
(γ) Ενώσεις Οικονομικών φορέων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυασμό  μεταξύ τους, υπό τους όρους της παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 20-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα  γραφεία της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τεχνικών Έργων Τ.Τ.Υ.Ν.Δ, Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Τ.Κ. 18545. Η υποβολή  των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/2016.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα οικονομικής προσφοράς, τα οποία παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ενώ είναι απαραίτητη η δυνατότητα ενημέρωσης – επικοινωνίας των διαγωνιζομένων με e-mail και fax.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων: http://www.kythira.gr
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται  από  Ιδίους Πόρους  με Κ.Α.Ε. 02.30.7336.0103.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης