Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθειας αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθειας αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:
«Προμήθεια αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων» προϋπολογισμού : 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κυθήρων
Διεύθυνση : Χώρα Κυθήρων
Ταχ.Κωδ. : 80100
Τηλ. : 27360.31755
Telefax : 27360.31919
E-mail : kythira@otenet.gr
Ιστοσελίδα : www.kythira.gr
Κωδικός NUTS : EL307

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης