Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Κυθήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 14 Ν.4625/2019με ισχύ την 31/8/2019.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α ́/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπωςτροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 23 Ν. 4690/2020με ισχύ την 11/3/2020 όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμόν 31/36567/10.05.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τη βεβαίωση υπ’ αριθμόν 3540/01-10-2020της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2020και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επομένων ετών.
6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Διοικητικής και Οικονομικής λειτουργίας,Επικοινωνίας, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Οργάνωσης.

Δείτε εδώ τις απαραίτητες πληροφορίες

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης