15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση email. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και των τριών παρατάξεων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν 16 και εγκρίθηκαν όλα κατά πλειοψηφία, αφού το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ψήφισε σε όλα «παρών», αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι όχι μόνο δεν διαθέτει καμία συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τα δημοτικά πράγματα (γεγονός που έχει διαφανεί ήδη από την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2020), αλλά και ότι αδιαφορεί παντελώς για σοβαρές αναπτυξιακές διαδικασίες και πρωτοβουλίες του Δήμου, όπως για παράδειγμα η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού από κοινού με τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής. Διότι, το «παρών» αυτό ακριβώς σημαίνει: «δεν έχω άποψη, δεν έχω πρόταση, δεν έχω θέση για τίποτα, είμαι απλά παρών αλλά ουσιαστικά ΑΠΩΝ».

Οι δύο παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ζητούσαν επιμόνως την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σύμφωνα με τις ακριβείς διατυπώσεις των σχετικών διατάξεων, τηλεδιάσκεψη είναι «η από απόσταση διάσκεψη, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο η περισσοτέρων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων…» και πραγματοποιείται «με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο». Πώς λοιπόν προκύπτει η αιτίαση της αντιπολίτευσης ότι η ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε πραγματικό χρόνο δεν ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή, όταν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συγκρούεται με καμία από αυτές; Πρώτον, αποτελεί αναμφίβολα τηλεπικοινωνιακό μέσο, δεύτερον είναι αμφίδρομη και τρίτον γίνεται μέσω συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέταρτον και κυριότερο, επί της ουσίας παρέχει δυνατότητα ουσιαστικής «διάσκεψης», αφού ο καθένας μπορεί να καταθέτει «ζωντανά» σε πραγματικό χρόνο τις εισηγήσεις του, τις τοποθετήσεις και τις ψήφους του και να γίνεται ανταλλαγή απόψεων σε πραγματικό χρόνο. Και φυσικά ακριβώς αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τηλεδιάσκεψης και «διά περιφοράς» και όχι βέβαια το επιλεχθέν μέσον! Είναι σαφέστατο, επομένως, ότι ο νομοθέτης δεν περιγράφει περιοριστικά την διαδικασία, ούτε συγκεκριμενοποιεί τα πρόσφορα μέσα τηλεπικοινωνίας, επειδή ακριβώς δεν θέλει να το κάνει. Επομένως, αντιστρέφοντας την βασική συλλογιστική της Αντιπολίτευσης, αν ο νομοθέτης ήθελε να περιορίσει τα μέσα της τηλεδιάσκεψης μόνο στα οπτικοακουστικά (δηλαδή αποκλειστικά στη χρήση εικόνας και ήχου μέσω του epresence.gov ή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ), θα το έγραφε ρητά, ευθέως και ξεκάθαρα σε κάποια από τις αρκετές έως σήμερα διατυπώσεις του. Θα απέκλειε δηλαδή ρητά «κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο» και θα όριζε αυστηρά περιοριστικά τα συγκεκριμένα μέσα τηλεδιάσκεψης. Φυσικά αν αλλάξει η διατύπωση των σχετικών διατάξεων ή τυχόν εκδοθεί διαφορετική οδηγία μελλοντικά, θα προσαρμοστούμε αναλόγως. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση email είναι νομιμότατη και μάλιστα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει ήδη εγκρίνει ως απόλυτα νόμιμες, αποφάσεις Δήμων που λήφθηκαν και εξακολουθούν ναι λαμβάνονται με τη διαδικασία αυτή, όπως π.χ. του Δήμου Πόρου.

Εκείνο, που εξακολουθούμε ως Δημοτική Αρχή να τονίζουμε, είναι ότι οι αιρετοί εκλέγονται και αξιώνουν την ψήφο των πολιτών για να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα, είτε αυτά συνεδριάζουν διά ζώσης είτε όχι. Η άσκηση των καθηκόντων ενός αιρετού δεν περιορίζεται ούτε προσβάλλεται από το αν η συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται στην αίθουσα του Δημαρχείου ή μέσω των σύγχρονων τρόπων τηλεπικοινωνίας που επιβάλλονται προσωρινά λόγω της πανδημίας. Εάν ένας αιρετός έχει απόψεις και προτάσεις για τα τρέχοντα θέματα, μπορεί να τις θέσει είτε προφορικά, είτε με email, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, χωρίς να τον περιορίζει κανένας. Συνιστά ασύστολο ψεύδος αλλά και αστειότητα η άποψη ότι μέσω των τηλεδιασκέψεων «προσβάλλεται η Δημοκρατία». Η Δημοκρατία όντως προσβάλλεται με το «παρών» που εδώ και καιρό επιλέγουν σε όλα τα θέματα οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης που με τη στάση τους αυτή αποδεικνύουν μια πρωτοφανή για τον τόπο μας ένδεια προτάσεων και επιχειρημάτων για όλα τα σοβαρά ζητήματα. Η Δημοκρατία δεν προσβάλλεται όταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι συνεδριάζουν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, γιατί κανένας δεν τους στερεί τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, θέσεων και προτάσεων, αν φυσικά διαθέτουν. Προφανώς, όμως, δεν διαθέτουν.

Για τη Δημοτική Αρχή προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του προγράμματος που ενέκριναν οι δημότες, η πραγματοποίηση των έργων, η καθημερινότητα και οι πολλές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς όφελος του τόπου μας και των δημοτών. Αυτά είναι τα ουσιώδη και όχι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται τα Δ.Σ., που προσχηματικά μόνο τίθεται από την Αντιπολίτευση. Δεν θα επανέλθουμε στο θέμα του τρόπου συνεδρίασης, τονίζουμε όμως ότι οι αιρετοί ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις των οργάνων ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτά συγκαλούνται και συνεδριάζουν.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ.:

  1. Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου μας στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΥΠΛΟΙΑ» που δημιουργούν από κοινού οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου 4674/2020. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι ανώνυμη εταιρεία που ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν ιδιώτες. Ο Αν. Οργανισμός, μεταξύ πολλών άλλων, θα μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης στα νησιά της Αττικής, καθώς όπως είναι γνωστό στις 31-10-2020 λήγει η διοικητική εξυπηρέτηση των νησιών μας από την Πολεοδομία του Δήμου Πειραιά μετά και την παράταση που δόθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας. Πρόεδρος του Δ.Σ. του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μέχρι το τέλος του 2023 ορίζεται εκ του Καταστατικού ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, με σύμφωνη ομόφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων της Π.Ε. Νήσων, γεγονός άκρως τιμητικό για το Δήμο μας.
  2. Κατένειμε τις χρηματοδοτήσεις στις Σχολικές Επιτροπές και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (Παιδικοί Σταθμοί) ως εξής:

Α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 53.080€ (Υπ. Εσωτερικών)

Β) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 53.080€ (Υπ. Εσωτερικών)

Γ) ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί: 100.000€ (ίδιοι πόροι του Δήμου)

  1. Ενέκρινε την υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως την κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή. Η αναμόρφωση περιλαμβάνει ανακατανομές ποσών και κωδικών που είναι υποχρεωτικές για την προσαρμογή του Προϋπολογισμού στα πραγματικά δεδομένα και κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις λόγω του κορωνοϊού.
  2. Αποδέχθηκε τη μελέτη για το έργο «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης» που χρηματοδοτείται με 74.400€ από το ΠΔΕ και θα δημοπρατηθεί άμεσα.
  3. Εξέλεξε τους Αντιπροέδρους των Σχολικών Επιτροπών και του Νομικού Προσώπου του Δήμου για το σύνολο της παρούσης δημοτικής θητείας, ως εξής:
  • Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Καλλίγερος Δημήτριος του Ιωάννου
  • Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αλεζίδου Πολυξένη του Πέτρου
  • ΝΠΔΔ: Γιαννιώτης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης