Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2020

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2020

Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 προϋπολογισμού 74.799,19 € με το Φ.Π.Α.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης