Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2020»

Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2020»

Προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2020», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης