Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τα χόρτα

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τα χόρτα

Ενόψει  της νέας αντιπυρικής  περιόδου, ο  Δήμος  Κυθήρων  καλεί  τους  ιδιοκτήτες ή  με οποιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα
  • στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, όσο και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους
  • στην κλάδευση των δέντρων τους, αφήνοντας ελεύθερο το πλάτος των οδών και σε ύψος άνω των  τεσσάρων  (4)  μέτρων,  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται ασφαλής  προσπέλαση πεζών και υψηλών οχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων γνωστοποιεί τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, ευελπιστώντας ότι οι δημότες και  κάτοικοι αντιλαμβανόμενοι  την  κρισιμότητα  του  θέματος,  θα  καταβάλουν κάθε  δυνατή προσπάθεια για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Α. Πυροσβεστική Διάταξη Αρ. 4/2012-Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής-υποχρεώσεις

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, ή εκρήξιμων υλικών, ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
  2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους».

Β. Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26

«Η  μέριμνα,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  πυροσβεστικές  διατάξεις,  για  την  τήρηση  των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση  μέχρι  100  μέτρων  από  τα  όριά  τους,  καθώς  και  η  υποχρέωση  αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο και αποτελεί έσοδο του  οικείου  Δήμου,  βεβαιούται  εις  βάρος  τους  η  ισόποση  σχετική  δαπάνη  του  Δήμου  προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης