Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

Σύμφωνα με το άρθρο 279 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται και συνεπώς και στην περίπτωση  της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης  προς το νησί μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές ΚΥΑ, περί επιβολής μέτρων προσωρινών περιορισμών συνδέσεων με τα νησιά,  προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, αποδεικνύεται με την υποβολή από τον  ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας  Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου  κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον  ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

Συνεπώς για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο Κυθήρων ο ενδιαφερόμενος πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα εξής:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα τη μόνιμη κατοικία του και υποβάλει αίτημα για την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομά του ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο) από το οποίο να τεκμαίρεται ότι η μόνιμη κατοικία του αιτούντος είναι στα Κύθηρα.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται: (α) ότι η υπεύθυνη δήλωση του  ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο  και (β) ότι σε κάθε  περίπτωση το αρμόδιο όργανο (ο Δήμος)  δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής  αιτιολογίας, εφόσον υφίστανται λόγοι που δημιουργούν βάσιμες αμφιβολίες για την αξιοπιστία των προσκομιζομένων δικαιολογητικών-τεκμηρίων ή την προσφορότητα των άλλων μέσων απόδειξης, που επικαλείται ενδεχομένως ο αιτών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης