Απάντηση στην μείζονα μειοψηφία σχετικά με τις Διοικήσεις των 2 Σχολικών Επιτροπών και του ΝΠΔΔ του Δήμου

Απάντηση στην μείζονα μειοψηφία σχετικά με τις Διοικήσεις των 2 Σχολικών Επιτροπών και του ΝΠΔΔ του Δήμου

Ελλιπέστατες γνώσεις και αδικαιολόγητη αμάθεια από την μείζονα μειοψηφία

Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου της, η μείζων μειοψηφία του Δήμου μας, σε ακόμα μία προσπάθεια να διατηρήσει το όποιο πολιτικό αποτύπωμα εξακολουθεί να διαθέτει στην τοπική κοινωνία, ασχολείται αυτή τη φορά με τις Διοικήσεις των 2 Σχολικών Επιτροπών και του ΝΠΔΔ του Δήμου. Και αφού προσπαθεί να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή για αδράνεια (εξάλλου κάτι θα πρέπει να λέει αραιά και που απέναντι στις καθημερινές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου), προβαίνει και σε σειρά σοβαρών λαθών που δεν δικαιολογούνται από ανθρώπους που ήθελαν να πάρουν τις τύχες του νησιού στα χέρια τους.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι Διοικήσεις των τριών αυτών οργάνων δεν έχουν αλλάξει στο Δήμο μας, αλλά και σε δεκάδες ακόμα Δήμους, λόγω των συνεχών νομοθετικών τροποποιήσεων του προηγούμενου έτους. Οι διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία, επέβαλλαν αλλαγή και στον τρόπο σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων, και ως εκ τούτου, πριν την εκλογή των μελών των διοικήσεων των νομικών προσώπων ήταν επιβεβλημένη η προσαρμογή των συστατικών τους πράξεων στις νέες διατάξεις και η δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ που γίνεται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι νομοθετικές μεταβολές που έχουν προκύψει μέχρι τώρα περιλαμβάνονται στους Ν.4635/2019 (τ.Α΄167/30.10.2019), Ν.4647/2019 (τ. Α΄204/16.12.2019) και Ν.4675/2020 (τ. Α΄53/11.03.2020).
  2. Μετά από εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου μας κ. Αντωνίου Σεμιτέκολου, το Δ.Σ. έλαβε τις υπ΄ αρίθμ. 110/2019, 111/2019 και 112/2019 αποφάσεις με βάση τις οποίες τροποποίησε τις συστάσεις των Δ.Σ. των τριών αυτών νομικών προσώπων προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία. Οι αποφάσεις αυτές, απεστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για το σχετικό έλεγχο νομιμότητας, στις 05.12.2019. Μετά την πάροδο δύο (2) περίπου μηνών (στις 27 Ιανουαρίου 2020 για την απόφαση 112/2019 και στις και 30 Ιανουαρίου  2020 για τις αποφάσεις 110/2019 και 111/2019), γεγονός που αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της απίστευτης βραδύτητας με την οποία λειτουργεί η Αποκεντρωμένη τον τελευταίο χρόνο και η οποία έχει τεθεί αρμοδίως όχι μόνο από το Δήμο μας αλλά και από πολλούς άλλους Δήμους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέδωσε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, εξέφρασε την άποψη ότι στις άνω συστατικές πράξεις, πέραν του αριθμού των μελών που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, του αριθμού των μελών που υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις και των μελών του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται εκ της θέσεώς του (ex  officio, όπως π.χ. ο εκάστοτε Λιμενάρχης στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου κ.λπ.), θα έπρεπε να προσδιορίζεται πόσοι εκ του συνολικού αριθμού των μελών θα είναι αιρετοί και πόσοι δημότες (επαγγελματίες, εκπρόσωποι φορέων, κάτοικοι χρήστες των υπηρεσιών κ.λπ.), αναφέροντας μάλιστα ρητά την ιδιότητά τους αυτήν. Ζητήθηκε δε, ο Δήμος μας, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι, να προσαρμόσει τις συστατικές πράξεις στην ανωτέρω υπόδειξη, δηλαδή να διορθώσει τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις.
  3. Από τις εφαρμοστές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι σαφές ότι η συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συμβούλια  των νομικών προσώπων  των Δήμων δεν είναι υποχρεωτική, καθώς όπως παγίως γίνεται δεκτό, εάν ο νομοθέτης ήθελε να καταστήσει υποχρεωτική τη συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων στα οικεία διοικητικά συμβούλια, θα το είχε ορίσει ρητώς, καθορίζοντας και τον αριθμό αυτών, όπως κάνει για τα ex officio μέλη [σχετική η εγκύκλιος 43/2007 του ΥΠΕΣ και η υπ’ αρ. 142/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους]. Περαιτέρω, είναι γνωστή η απροθυμία δημοτών και κατοίκων να συμμετέχουν στα άνω όργανα, δεδομένων και των πρόσθετων υποχρεώσεων που συνεπάγεται αυτή [δηλώσεις πόθεν έσχες, ενδεχόμενες δικαστικές εμπλοκές κλπ.], γεγονός που συχνά οδηγεί σε αδυναμία συγκρότησής τους.
  4. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναφορά στη συστατική πράξη κάθε νομικού προσώπου συγκεκριμένου αριθμού αιρετών και δημοτών ή κατοίκων που θα μετέχουν στο Δ.Σ αυτού, συνιστά παραβίαση των διατάξεων που ορίζουν ως μη υποχρεωτική τη συμμετοχή των δημοτών στα ανωτέρω όργανα, καθώς, στην περίπτωση αυτήν, το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο, δεσμευόμενο από τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου θα πρέπει να ορίζει υποχρεωτικά τον προβλεπόμενο από το καταστατικό αριθμό αιρετών και δημοτών ή κατοίκων  (πχ. 2 αιρετοί και 3 δημότες)  και, σε περίπτωση κατά την οποία, ως έχει απόλυτο δικαίωμα, θα ήθελε να ορίσει ως μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου διαφορετικό αριθμό αιρετών και διαφορετικό αριθμό δημοτών από αυτόν που ορίζεται στο καταστατικό, ή αδυνατεί να εξεύρει την οριζόμενη από το τελευταίο αναλογία, θα πρέπει προηγουμένως, να προβεί στην τροποποίηση της συστατικής πράξης, να την υποβάλει για έλεγχο νομιμότητας, να την αποστείλει στο ΦΕΚ για δημοσίευση και μετά από όλα αυτά να έρθει και να λάβει απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Τα ανωτέρω πολύ σοβαρά νομοτεχνικά ζητήματα, τα οποία ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων για τη σύνθεση των Ν.Π. των Δήμων, ετέθησαν, από το νομικό σύμβουλο του Δήμου, άμεσα υπόψιν τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία ζήτησε οδηγίες από το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΕΣ, όσο και του αρμοδίου τμήματος νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, μας γνωστοποίησε, ήδη από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ότι προτίθεται να περιλάβει σχετική διευκρίνιση και οδηγίες στην ερμηνευτική εγκύκλιο που θα εξέδιδε, μετά από τη συγκέντρωση πληθώρας ερωτημάτων από όλους τους Δήμους σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων ειδικά  για τα Νομικά Πρόσωπα  των Δήμων.
  6. Μόλις την Πέμπτη 30/04/2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 99/2020 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, σχετικά με τα νομικά πρόσωπα των δήμων, η οποία παρά τις διαβεβαιώσεις που μας είχαν δοθεί μέχρι και πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα,  ΔΕΝ καλύπτει  όλες τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα η έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων του Δήμου και η αποστολή τους στο ΦΕΚ από την Αποκεντρωμένη να σημειώσει περαιτέρω καθυστέρηση. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα και σε περίπτωση κατά την οποία η Αποκεντρωμένη εμείνει στην προηγούμενη θέση της, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να προσαρμόσει τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις, που αποστέλλονται προς δημοσίευση στο ΦΕΚ με ευθύνη της Αποκεντρωμένης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται χρονικά.
  7. Σε κάθε περίπτωση, κατά παγία αρχή του Δικαίου, τα προηγούμενα Δ.Σ., όποτε και αν αυτά ορίστηκαν, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους μέχρι τον ορισμό νέων, κάτι που οφείλει να γνωρίζει κάθε αιρετός και που προφανώς η μείζων μειοψηφία αγνοεί. Τούτο επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά και από την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (99/29.04.2020), στην οποία σημειώνεται ότι, οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται για τον ορισμό των διοικήσεων των νομικών προσώπων, κατά βάση, είναι ενδεικτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και περαιτέρω ότι, από τις συναφείς διατάξεις στον Κ.Δ.Κ. σχετικά με τη θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., προκύπτει ότι αυτή λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου, όποτε και αν αυτό γίνει και χωρίς χρονικό περιορισμό. Συνεπώς οι σημερινές διοικήσεις των νομικών προσώπων που ορίστηκαν από την προηγούμενη δημοτική θητεία, λειτουργούν νομιμότατα και με πλήρεις αρμοδιότητες μέχρι να οριστούν οι νέες διοικήσεις. Εξάλλου στα νομικά πρόσωπα και το Δημόσιο, δεν υφίσταται κενό διοίκησης.

Ανήθικο, κύριοι της μείζονος μειοψηφίας, δεν είναι να ενεργείς με βάση τις – δαιδαλώδεις και αλληλοαναιρούμενες πολλές φορές – προβλέψεις του Νόμου, αλλά να προσπαθείς να ικανοποιήσεις την εκλογική σου πελατεία παραβαίνοντάς τον. Αλήθεια, όταν η μείζων μειοψηφία πρότεινε επίσημα να χαρίσει (με τεράστιες ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους αιρετούς) ο Δήμος 4 ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία σε τρίτους που εσχάτως τα διεκδικούν χωρίς κανένα τεκμήριο και νομικό έρεισμα, ενεργούσε νόμιμα και ηθικά; Αλλά στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε….

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης