Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυθήρων 2020»

Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυθήρων 2020»

Προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυθήρων 2020», προϋπολογισμού 73.817,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης