Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου προμήθειας “Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020”

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου προμήθειας “Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020”

O ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας : «Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος 2020», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016
Προϋπολογισμός : 73.981,50 € (με Φ.Π.Α.24%), 59.662,50 € (προ ΦΠΑ), 14.319,00€ (ΦΠΑ 24%).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης