Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Παρακολούθηση και λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020»

Προκήρυξη διαγωνισμού υπηρεσίας «Παρακολούθηση και λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020»

Προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παρακολούθηση και λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020» προϋπολογισμού : 49.848,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης