Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης 2020»

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης 2020»

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 64.516,13 χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης