Διαδικασία Αναπλήρωσης Παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Εκλογικής Περιφέρειας Αντικυθήρων

Διαδικασία Αναπλήρωσης Παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Εκλογικής Περιφέρειας Αντικυθήρων

Αναφορικά με την αναπλήρωση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας Αντικυθήρων κ. Αλεβιζόπουλου και για την άρση αμφιβολιών και πιθανών παρεξηγήσεων, ο Δήμος Κυθήρων ενημερώνει υπεύθυνα για τα ακόλουθα:

  1. Με την με αριθμό 2341/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 για το Δήμο Κυθήρων και ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες δημοτικοί σύμβουλοι.
  2. Δυνάμει των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 1 και 25 του Ν. 3852/2010 (σχετική και η Υ.Α. με αρ. 22141/ΦΕΚ 1056/Β/29-03-2019) όπως ισχύουν, ο Δήμος Κυθήρων αποτελείται από δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, ήτοι: α) την εκλογική περιφέρεια Κυθήρων όπου εκλέγονται 16 Δημοτικοί Σύμβουλοι και β) την εκλογική περιφέρεια Αντικυθήρων όπου εκλέγεται ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος.
  3. Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ανακηρύχθηκε επιτυχών Δημοτικός Σύμβουλος της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας Αντικυθήρων ο κ. Αλεβιζόπουλος Παναγιώτης του Αριστείδου.
  4. Μετά την από 24-01-2020 παραίτηση του ανωτέρω, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4555/2018 έχει καταστεί οριστική και αμετάκλητη, η μοναδική έδρα της εκλογικής περιφέρειας Αντικυθήρων θεωρείται κενωθείσα και πρέπει να αναπληρωθεί.
  5. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει «τις έδρες των δημοτικών συμβούλων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας» (παρ. 1) και περαιτέρω «αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, καλούνται αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο, οι αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί».
  6. Με βάση τα ανωτέρω και κατά τη ρητή διατύπωση του Νόμου, εφόσον στην εκλογική περιφέρεια των Αντικυθήρων ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δεν διαθέτει αναπληρωματικό σύμβουλο, η έδρα καταλαμβάνεται από τον αναπληρωματικό του συνδυασμού «ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ» που έχει ανακηρυχθεί κατά σειράν 1ος επιλαχών της εν λόγω εκλογικής περιφέρειας με βάση την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
  7. Περαιτέρω, με βάση την με αριθμό 1714/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται αναντίρρητα δεκτό ότι: απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι η αναπλήρωση της θέσης από άλλο συνδυασμό ανατρέπει την αναλογία των εδρών μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών και τούτο διότι η αναλογία μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών αφορά μόνο στο στάδιο της κατανομής των εδρών στο πλαίσιο της επικύρωσης του αποτελέσματος των εκλογών από το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Από κει και έπειτα δεν προκύπτει από τις διατάξεις ότι πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω αναλογία, τη διακύμανση της οποίας αποδέχεται ρητά ο νομοθέτης όταν ορίζει με πάσα σαφήνεια ότι η κενή θέση μπορεί να καλυφθεί από αναπληρωματικό άλλου συνδυασμού. Εξάλλου, αν ο νομοθέτης θεωρούσε ότι η αρχική αναλογία των εδρών εντός του Δ.Σ. θα έπρεπε να είναι παγίως αμετάβλητη καθόλη τη διάρκεια της δημοτικής θητείας, θα το όριζε ρητά με ξεκάθαρη και σαφή διάταξη όπου θα απαγόρευε την μεταβολή των συσχετισμών εντός του Δ.Σ. και θα άλλαζε πλήρως την διαδικασία αναπλήρωσης των κενών θέσεων δημοτικών συμβούλων σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα απαγορεύοντας πλήρως την κάλυψη κενών θέσεων από αναπληρωματικούς επιλαχόντων συνδυασμών σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, το μείζον για το νομοθέτη δεν είναι οι συσχετισμοί εντός του Δ.Σ. αλλά η εκπροσώπηση των κατοίκων της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας (εν προκειμένω των Αντικυθήρων) γεγονός που άπτεται και συνταγματικών διατάξεων, έστω και από άλλον συνδυασμό και σε καμία περίπτωση από αναπληρωματικό άλλης εκλογικής περιφέρειας ακόμα και του ίδιου συνδυασμού με τον παραιτηθέντα.
  8. Το σύνολο των ανωτέρω εφαρμοστέων διατάξεων είναι ελεύθερα προσβάσιμο στα οικεία ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου και στο διαδίκτυο, όπου μπορεί ευχερώς να ανατρέξει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης