Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2020 – Στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2020 – Στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. έλαβαν χώρα το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιανουαρίου με αντικείμενο την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020. Στη συνεδρίαση παρέστη και εξέθεσε τις προβλέψεις του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης καθώς και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Γιώργος Κασιμάτης.

Ο Προϋπολογισμός του 2020 είναι ο έκτος κατά σειράν Προϋπολογισμός της Δημοτικής Αρχής και ο πρώτος της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023. Είναι ένας προϋπολογισμός που αγγίζει τα 16,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντανακλάται σε πραγματικές – υπαρκτές χρηματοδοτήσεις και όχι σε ευχολόγια όπως συνέβαινε πριν το 2011 όταν δεν υπήρχε η εκ του Νόμου υποχρέωση των Δήμων για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι το 2014, δηλαδή το έτος κατά το οποίο άλλαξε η Διοίκηση του Δήμου μας, ο Προϋπολογισμός ελάχιστα υπερέβαινε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο δεν υπήρχε ουδεμία σχεδόν χρηματοδότηση έργου ή αναπτυξιακής δράσης από το ΕΣΠΑ το ΠΔΕ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Μέσα σε 5 χρόνια, λοιπόν, η ομάδα διοίκησης του Δήμου μας, κατόρθωσε:

 • Να προσελκύσει χρηματοδοτήσεις μεγάλων και σημαντικών έργων από: Περιφέρεια και ΠΕΠ Αττικής, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. Πρόκειται για έργα στην πλειοψηφία τους εμβληματικά, όπως π.χ. το Φράγμα των Οχελών, τα μεγάλα έργα οδοποιίας, οι αναπλάσεις, τα έργα ύδρευσης, η μελέτη του ΒΙΟΚΑ της Αγ. Πελαγίας, το Αστικό Σχολείο κ.λπ.
 • Να διατηρεί παγίως την πρώτη θέση μεταξύ των Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δημοπρασιών κατ΄ έτος παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες.

Το σύνολο του Π/Υ του 2020 (σκέλος εσόδων και εξόδων) ανέρχεται σε: 16.268.317,74€ και είναι απόλυτα ισοσκελισμένος σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο και την συνοδεύουσα νομοθεσία. Το ποσό αυτό αντανακλά σε πραγματικά έσοδα και εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Στον Π/Υ 2020:

 • Εντάσσεται το σύνολο των απαραίτητων λειτουργικών δαπανών του Δήμου και οι σχετικές προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή του λειτουργία, τα δίκτυα ύδρευσης, την καθαριότητα, τις συντηρήσεις παγίων, περιουσιακών στοιχείων, τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, τις αποδόσεις κρατήσεων κ.λπ. Σημειώνεται ότι για το έτος 2020 οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών είναι οι υψηλότερες όλων των τελευταίων ετών καθώς αναμένεται η πρόσληψη 3 νέων διοικητικών υπαλλήλων (Προκήρυξη 10Κ/2018) και 9 υπαλλήλων ανταποδοτικών υπηρεσιών (επέκταση Προκήρυξης 3Κ/2018) μέσω του ΑΣΕΠ, των οποίων η μισθοδοσία πρέπει υποχρεωτικά να έχει προβλεφθεί στον τρέχοντα π/υ.
 • Εντάσσονται τα από το 2019 δημοπρατημένα και συνεχιζόμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που θα ολοκληρωθούν εντός του 2020 καθώς και όσα ολοκληρώθηκαν μεν, όμως η πληρωμή τους θα γίνει το 2020 λόγω λήξης του οικονομικού έτους.
 • Εντάσσονται έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους και είτε σχετίζονται με την συνήθη – καθημερινή λειτουργία του Δήμου και την ανάγκη πάγιας συντήρησης των υποδομών του (π.χ. υδραυλικές και ηλεκτρολογικές προμήθειες, προμήθεια κάδων, συντήρηση ζωνών πυρασφάλειας και αγροτικών οδών κ.λπ.) είτε αποτελούν αυτοτελή έργα σύμφωνα με τα αιτήματα των τοπικών Κοινοτήτων. Επισημαίνεται ότι, όπως παγίως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, Κοινότητες των οποίων η ονομασία δεν αναφέρεται εμφανώς σε κάποιον κωδικό του Π/Υ, εντάσσονται σε συγκεντρωτικούς κωδικούς έργων (π.χ. κωδικοί οδοποιίας, έργων ύδρευσης, σκυροδέματος κ.λπ.). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι: α) είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των τοπικών κοινοτήτων και β) οι δυνατότητες εγγραφής νέων έργων από ίδιους πόρους είναι περιορισμένες καθώς μεγάλο μέρος των εσόδων του Δήμου είναι ήδη δεσμευμένο από τις δημοπρατήσεις έργων του 2019, τα οποία συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν το 2020. Κυρίως στα έργα ανταποδοτικών υπηρεσιών (ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, δημοτικός φωτισμός), δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσαύξησης των δαπανών ούτε κατά 1€ καθώς τα έξοδα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίζονται στα έσοδα (εξ΄ ου και οι υπηρεσίες αυτές λέγονται ανταποδοτικές) και κάθε υπέρβαση των σχετικών εντολών του ΥΠΕΣ οδηγεί σε ακυρότητα τον Προϋπολογισμό. Εξ αυτού του λόγου, η Δημοτική Αρχή έχει εντάξει πολλά έργα των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λπ.).

Τα κύρια έργα που καλύπτονται από ίδιους πόρους στον Π/Υ του 2020 είναι τα ακόλουθα:

 • Παραλιακός φωτισμός Καψαλίου: 39.026,03€ (συμβασιοποιημένο)
 • Επισκευές δεξαμενών – αντλιοστασίων Β΄ Φάση: 60.276,98€ (συμβασιοποιημένο)
 • Ανάπλαση Πλατείας Αβλέμωνα: 19.000€ (συμβασιοποιημένο)
 • Νέα δεξαμενή ύδρευσης Πλατειάς Άμμου ΤΚ Καραβά: 44.500€ (συμβασιοποιημένο)
 • Συντήρηση σχολικών μονάδων και αύλειων χώρων 2019: 54.000€ (συμβασιοποιημένο)
 • Αντιμετώπιση καθιζήσεων οδικού δικτύου (Κούκος): 60.000€ (συμβασιοποιημένο)
 • Ανάπλαση Belvedere: 71.500€ (προς σύμβαση)
 • Συντήρηση Δημοτικών Ακινήτων (πρώην Επαρχείο): 86.000€ (δημοπρατείται 17-02-2020)
 • Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού: 40.000€ (δημοπρατείται 30-01-2020)
 • Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Λιβαδίου: 40.000€
 • Διαμόρφωση αυλείων χώρων Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Φρατσίων και λοιπές εργασίες: 35.000€
 • Κατασκευή οχετών και τεχνικών απορροής ομβρίων: 60.000€
 • Σύνδεση αποχετευτικών δικτύων Χώρας (Κυθ. Σύνδεσμος): 15.000€
 • Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αντικυθήρων: 40.000€
 • Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2020: 74.000€
 • Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Φάρο Μουδαρίου: 20.000€
 • Παρακολούθηση και λειτουργία ΕΕΛ Καψαλίου 2020: 50.000€
 • Εκπόνηση Master Plan συνολικής διαχείρισης υγρών λυμάτων Δήμου Κυθήρων: 50.000€
 • Β΄ Φάση Πλακοστρώσεων οικισμού Ποταμού: 60.000€
 • Διάνοιξη οδού εξωτερικής σύνδεσης Parking Ποταμού: 24.800€
 • Υλοποίηση οδού ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας: 50.000€
 • Παρόδιος καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου: 40.000€
 • Τσιμεντόστρωση δρόμου Καμαρέλας Αντικυθήρων: 40.000€
 • Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κυθήρων 2020: 74.000€
 • Αναβάθμιση Νεράιδας και Πηγών Μυλοποτάμου: 24.800€
 • Συντήρηση Γέφυρας Διακοφτίου: 100.000€
 • Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Βιαραδίκων: 60.000€
 • Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων: 50.000€
 • Συντήρηση και ανακαίνιση δημοτικών ακινήτων ΤΚ Φριλιγκιανίκων: 74.000€
 • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδικού δικτύου: 65.000€
 • Συντήρηση Δημαρχείου και Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας – ΓΕΦ: 74.000€
 • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αβλέμωνα: 74.000€
 • Διάνοιξη και καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας δασών ΔΕ Κυθήρων 2020: 50.000€
 • Συντήρηση δημοτικού κοιμητηρίου Χώρας: 24.800€
 • Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Αντικυθήρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου: 24.800€
 • Συντήρηση Κτηνιατρείου Χώρας: 50.000€

 

 • Εντάσσονται έργα και αναπτυξιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων εντάσσονται με το ποσό ετήσιας κατανομής όπως αυτό αποφασίζεται από την ίδια την Περιφέρεια, πλην όσων έργων έχουν ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση εκτέλεσης, οπότε εντάσσονται με το συνολικό ποσό της συμβάσεως. Τα έργα αυτά δημοπρατούνται με τη διαδικασία της Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης κατά το Π.Δ. 80/2016.
 • Εντάσσονται οι δαπάνες πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής όπως σταθερά γίνεται εδώ και χρόνια, τις οποίες η Δημοτική Αρχή θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικές για την εξωστρέφεια που οφείλει να έχει ο Δήμος.
 • Εντάσσεται η δαπάνη παροχής επιδόματος στους αγροτικούς ιατρούς, που δίδεται από τον Δήμο μας εδώ και 2 χρόνια και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και των περιφερειακών ιατρείων Κυθήρων και Αντικυθήρων.
 • Εντάσσεται η επιχορήγηση 100.000€ προς το Νομικό Πρόσωπο (Πνευμ. Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου, η οποία παραμένει διπλάσια από το ποσόν που δινόταν πριν το 2015 καθώς το Νομικό Πρόσωπο έχει αυξημένες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2019, ο Δήμος Κυθήρων και τα νομικά του πρόσωπα εξέδωσαν συνολικά 670 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής συνολικού ύψους 5.455.217,99€. Σημαντικό μέρος του ποσού αυτού διατέθηκε στην τοπική κοινωνία (επαγγελματίες, επιτηδευματίες, προμηθευτές κ.λπ.) ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Ο Προϋπολογισμός του 2020 υπηρετεί τις στοχεύσεις της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί διά της λαϊκής ετυμηγορίας. Οι στοχεύσεις αυτές αποσκοπούν στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων σε υποδομές και δίκτυα, με τρόπο ουσιαστικό και μόνιμο και όχι αποσπασματικά. Επιπλέον, δίνεται βάση στην καθημερινότητα, με τοπικά έργα στους οικισμούς και ταυτόχρονα χρηματοδοτείται η ωρίμανση σημαντικών έργων με στόχο την χρηματοδότησή τους στα επόμενα χρόνια. Οι στοχεύσεις του φετινού Προϋπολογισμού, που σχετίζονται άμεσα και με την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας αφού τουρισμός χωρίς υποδομές είναι σαν πολυκατοικία χωρίς θεμέλια, είναι οι ακόλουθες:

 • ΥΔΡΕΥΣΗ: Φράγμα στις Όχελες, 3 μονάδες αφαλάτωσης, νέα ψηφιακά υδρόμετρα, νέα δίκτυα ύδρευσης, γεωτρήσεις, τηλεχειρισμός δικτύων, συντηρήσεις δεξαμενών και αντλιοστασίων, Master Plan διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ: μεγάλα οδικά έργα Περιφέρειας (Μόρμορης, Μελιδόνι, Κακιά Λαγκάδα, Αγ. Πελαγία-Αγ. Αναστασία, Διακοπουλιάνικα – Προγκί – Άγ. Ιωάννης Γερακαρίου), έργα ΠΔΕ (Χαλκός, Φυρή Άμμος), συντηρήσεις οδικού δικτύου, νέες ασφαλτοστρώσεις σε όλο το νησί με το 1.000.000€ της Περιφέρειας.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ: Master Plan συνολικής διαχείρισης λυμάτων που είναι απαραίτητο εργαλείο για την οριστική επίλυση του προβλήματος, Προμελέτες ΒΙΟΚΑ Αγ. Πελαγίας (ξεκίνησαν), Φρεάτιο Βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ Καψαλίου, συντήρηση και αναβάθμιση ΕΕΛ Καψαλίου.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: η Α΄ φάση των έργων ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής. Αγορά νέου απορριμματοφόρου, κάδων και εξοπλισμού. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την Β’ φάση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων π/υ 9.000.000€.
 • ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ: αναπλάσεις, κτιριακά, οδοποιία, νέα δίκτυα φωτισμού, συντηρήσεις υποδομών, αγροτική οδοποιία, τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις δικτύων κ.λπ.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ: Ολοκλήρωση Μελετών Θεάτρου Ποταμού (δημοπρατούνται), Μελέτες Κτιρίων Μητάτων, Μελέτες Βιτσαμανείου Σχολής – Κτιρίου Α/Τ, Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων και Υποδομών, Μελέτες Φωτισμού, Μελέτες Ανάπλασης Ποταμού.
 • ΑΫΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Πολιτισμός, Τουρισμός, Εξωστρέφεια, Προβολή, Αδελφοποιήσεις, Κοινωνικές Δομές (Παντοπωλείο, Φαρμακείο, ΚΔΑΠ).

 

Μετά το πέρας των συνεδριάσεων, ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Προϋπολογισμός του 2020 αποδεικνύει με τον καλλίτερο τρόπο ότι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής για την διεκδίκηση πόρων και χρηματοδοτήσεων και την εκτέλεση σημαντικών έργων, έχει πλέον αποδώσει ουσιαστικά. Μέσα σε μόλις 5 χρόνια, ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου και τα πραγματικά του έσοδα έχουν υπερδιπλασιαστεί και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκτέλεση έργων σε όλο το νησί. Τα ποσά του Προϋπολογισμού δεν είναι ούτε απλοί αριθμοί ούτε λογιστικές εγγραφές όπως αναφέρει μερίδα της αντιπολίτευσης που προφανώς αγνοεί βασικές αρχές σύνταξης των Προϋπολογισμών των Δήμων και αγωνίζεται να εφεύρει επιχειρήματα που όμως πέφτουν στο κενό. Είναι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις έργων για όλο το νησί και μάλιστα από πολλές και διαφορετικές πηγές εσόδων: Περιφέρεια, ΠΔΕ, Φιλόδημος, Leader, Ταμείο Παρακαταθηκών κ.λπ.. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν ήρθαν τυχαία αλλά επιτεύχθηκαν χάρη στην μεθοδική δουλειά των τελευταίων ετών, την αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη από ομάδα συμβούλων και συνεργατών, τις άοκνες προσπάθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων του Δήμου και την εν γένει παρουσία της Δημοτικής Αρχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που θα συνεχιστεί αμείωτη και στα επόμενα χρόνια.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός υπερψηφίστηκαν από την παράταξη της Δημοτικής Πλειοψηφίας και το σύνολο των παρισταμένων τοπικών προέδρων πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κυθήρων που ψήφισε λευκό. Οι 2 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καίτοι είχαν υπερψηφίσει τον Προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή, δεν έδωσαν θετική ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το Νόμο 4623/2019 η ψήφος τους θεωρείται άκυρη καθώς έγκυρες ψήφοι θεωρούνται μόνο όσες δίνονται επί συγκεκριμένου σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού. Παράλληλα, προκαλεί εντύπωση ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας, ενώ καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό (είτε με αρνητική ψήφο είτε με λευκή), υπερψήφισαν ομόφωνα το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) που ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο ετήσιος Προϋπολογισμός (που καταψήφισαν) κατανεμημένος σε μήνες και τριμηνίες ως πρόβλεψη εσόδων και εξόδων. Για μεν την ελάσσονα μειοψηφία, τα ζητήματα που είχε θέσει στο στάδιο σύνταξης του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαντήθηκαν και καλύφθηκαν πλήρως από το Δήμαρχο. Η εν λόγω παράταξη είχε ζητήσει να υπάρξει πρόβλεψη για: εσωτερική συγκοινωνία (το ζήτημα παραμένει υπό νομική διερεύνηση και μέχρι να επιλυθεί δεν γίνεται να δεσμευθούν χρήματα), διαμόρφωση στάσεων λεωφορείων (υπάρχει ενεργή πρόσκληση του Φιλόδημου που προϋποθέτει όμως εγκεκριμένες αστικές γραμμές), πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων (θα γίνει στα Μητάτα και έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό οι σχετικές μελέτες) και μέριμνα για τα παιδιά και τις γυναίκες (εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό η δαπάνη μετατροπής του Δ.Σ. Φριλιγκιανίκων σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δημοπρατούνται 7 νέες παιδικές χαρές, κατασκευάζονται χώροι άθλησης). Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, που στο στάδιο σύνταξης του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή όχι μόνο δεν έθεσε ζητήματα αλλαγής κωδικών ή εγγραφής νέων έργων, αλλά αντίθετα δήλωσε διά του εκπροσώπου της απόλυτα καλυμμένη από τις απαντήσεις του Δημάρχου για τη γενική στόχευση του Προϋπολογισμού και τελικά τον υπερψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δ.Σ. άλλαξε τελείως στάση – προφανώς υποκύπτοντας σε ακραίες παραταξιακές πιέσεις – παρουσιάζοντας πλήρη ανακολουθία λόγων και πράξεων. Χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα και χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση, προτίμησε να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την ψήφο που της έδωσε ο Κυθηραϊκός Λαός, σπαταλώντας την ως άκυρη αντί να συμβάλει θετικά προτείνοντας τις δικές της προτεραιότητες για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ανέφερε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει 31 απευθείας αναθέσεις (για την πραγματικότητα: έχει περισσότερες) ως εάν να πρόκειται για διαδικασίες παράνομες ή μεμπτές. Αποκρύπτει ότι οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν νομιμότατη διαδικασία που τηρείται σε όλο το δημόσιο τομέα και γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο που προβλέπεται στο Νόμο και όχι με τον τρόπο που οι ίδιοι πιστεύουν. Αποκρύπτει επίσης ότι ήταν η δική μας Δημοτική Αρχή που συγκέντρωσε σε ενιαίους κωδικούς τις δαπάνες αγροτικής οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και βλαβών ύδρευσης που πριν το 2015 (όταν δηλαδή διοικούσαν το Δήμο επίλεκτα μέλη της σημερινής μείζονος μειοψηφίας είτε αιρετά είτε όχι) κάλυπταν σχεδόν το μισό προϋπολογισμό του Δήμου με κατατμημένες πιστώσεις και απευθείας αναθέσεις μικροποσών για κάθε τοπική κοινότητα που υπερέβαιναν σε αριθμό τις 200. Ήταν η δική μας Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε δημόσιους διαγωνισμούς για όλες αυτές τις δαπάνες και περιόρισε τις απευθείας αναθέσεις στο απολύτως απαραίτητο. Να μας πει λοιπόν η μείζων μειοψηφία πώς θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης του Ελικοδρομίου στα Αντικύθηρα ή οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας των ογκολίθων στο Μανιτοχώρι ή η προμήθεια αντλιών και σωλήνων ύδρευσης ή η υπηρεσία καθαριότητας της Χώρας ή η προμήθεια πινακίδων και φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. Θα κάνουμε διαγωνισμό για ποσό 10 ή 15 ή 20 χιλιάδων; Δεν γνωρίζουν ότι όλες οι δαπάνες μέχρι 24.800€ ανατίθενται με απευθείας ανάθεση; Δεν γνωρίζουν ότι ένας Δήμος με μόνον ένα μηχανικό μπορεί να κάνει το πολύ 10-15 δημοπρασίες το χρόνο και συνεπώς είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του με βάση τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως γίνεται σε όλο το δημόσιο τομέα; Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς καν μια συγκεκριμένη πρόταση έστω για ένα συγκεκριμένο έργο, καταψήφισαν τον Προϋπολογισμό προτιμώντας να θεωρηθεί η ψήφος τους άκυρη σε αντίθεση όμως με την εντολή του Κυθηραϊκού Λαού που ψήφισε τους αιρετούς όχι για να δίνουν άκυρες ψήφους, αλλά για να συμβάλουν θετικά στην πορεία του τόπου. Η άκυρη ψήφος δεν είναι θετική συμβολή. Η δήθεν οραματικές τοποθετήσεις όπως ‘ο Προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τίποτε για να γυρίσουν οι νέοι στο νησί’ είναι άνευ ουσίας. Περιμένουμε λοιπόν από την αντιπολίτευση να μας πει και να δημοσιεύσει συγκεκριμένες προτάσεις που να μπορούν να μπουν στο δημοτικό προϋπολογισμό, να αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου που προβλέπονται στο Νόμο και να σχετίζονται με ‘την επιστροφή των νέων στα Κύθηρα’. Συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα, με εξασφάλιση πιστώσεων και ωριμότητα, που να μπορούν να ενταχθούν στον Προϋπολογισμό. Όχι θεωρίες και λόγια του αέρα.

Η αντιπολίτευση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι Κοινότητες, οι οικισμοί, τα χωριά ζητούν συγκεκριμένα έργα. Στον Ποταμό θέλουν το Αστικό Σχολείο, το Θέατρο, τις πλακοστρώσεις, στον Αβλέμωνα την ανάπλαση και το δρόμο του Μόρμορη, στην Αγ. Πελαγία τις αφαλατώσεις, το νέο δίκτυο ύδρευσης, τον παραλιακό φωτισμό, την ανάπλαση του Τοιχίου, τις μελέτες του Βιολογικού, στα Μητάτα την ανάπλαση της Βρύσης, την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και το δρόμο στα Κερομυτιάνικα, στην Πλ. Άμμο τη νέα δεξαμενή, στη Χώρα την ανακαίνιση του Κτηνιατρείου, του Επαρχείου, το Belvedere, την συντήρηση των δεξαμενών, τις μελέτες για την ανακαίνιση και ανάδειξη της Βιτσαμανείου Σχολής, στα Φριλιγκιάνικα την παιδική χαρά, την ανακαίνιση του παλαιού Δ.Σ., στο Διακόφτι την παιδική χαρά, τη συντήρηση της Γέφυρας και την αφαλάτωση, στα Αντικύθηρα τις γεωτρήσεις, το δρόμο της Καμαρέλας, τη συντήρηση του Ελικοδρομίου και του Δημοτικού Σχολείου που επαναλειτουργεί με 3 μαθητές, στο Δρυμώνα το δρόμο προς το Μελιδόνι, στον Κάλαμο τους δρόμους προς Χαλκό και Φυρή Άμμο και την παιδική χαρά, στον Καραβά, το Κεραμωτό, το Λιβάδι τις παιδικές χαρές, σε όλα τα χωριά την αγροτική οδοποιία, τα νέα δίκτυα ύδρευσης, τον δημοτικό φωτισμό κ.λπ. Όλα αυτά είναι μέσα στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα που καταψήφισε η αντιπολίτευση και είτε ήδη εκτελούνται, είτε έχουν υπογραφεί συμβάσεις, είτε θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2020. Είναι τέλος ξεκάθαρο ότι ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει σαφέστατα το θάρρος της γνώμης και της άποψής του και προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη αλλά και τις συνέπειες τόσο της υπερψήφισης όσο και της καταψήφισης ενός θέματος, πόσω μάλλον του κορυφαίου όλων που είναι ο Προϋπολογισμός. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει με απόλυτη συνέπεια και προσήλωση να τηρεί τις δεσμεύσεις της, να απέχει από κάθε προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης με δήθεν οραματικούς στόχους που είναι αδύνατον (οικονομικά, τεχνικά, μελετητικά κ.λπ.) να υλοποιηθούν και να ενημερώνει διαρκώς του πολίτες για τις πραγματικές διαστάσεις των θεμάτων της καθημερινότητας, χωρίς αποκρύψεις και ωραιοποιήσεις όπως δυστυχώς συνέβαινε επί σειρά ετών στο Δήμο μας».

Στους παρακάτω πίνακες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να δει τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, των χρηματοδοτήσεων και των έργων που έχει κατορθώσει να χρηματοδοτήσει ο Δήμος μας και αποτελούν την καλλίτερη απάντηση απέναντι σε γενικές θεωρητικές τοποθετήσεις που τίποτε πρακτικό και απτό δεν προσφέρουν στα κοινά του τόπου μας.

Συνημμένος Πίνακας 1: Δημοπρασίες 2019

Συνημμένος Πίνακας 2: Χρηματοδοτήσεις Δήμου Κυθήρων

Συνημμένος Πίνακας 3: Έργα Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Κυθήρων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης