Προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης “Προσβάσιμα Κύθηρα”

Προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης “Προσβάσιμα Κύθηρα”

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια για την υλοποίηση της πράξης “Προσβάσιμα Κύθηρα”» της ενταγμένης Πράξης με MIS 5034921, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/2/2020 και ώρα 14:00.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020”, ΚΩΔ. ΣΑΕ 1551. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη “Προσβάσιμα Κύθηρα” με κωδικό ΟΠΣ 5034921, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης