Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Δημοτικού ανοικτού θεάτρου Ποταμού

Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Δημοτικού ανοικτού θεάτρου Ποταμού

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 31.705,97€ (χωρίς ΦΠΑ). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της “πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς”, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 24/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης