Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών

Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών. προϋπολογισμού 73.990,80 € με το Φ.Π.Α.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης