Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού 2018

Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού 2018

Ο Δήμαρχος Κυθήρων Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού 2018» προϋπολογισμού : 49.848,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης