Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού

Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού

Στα Κύθηρα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου « Αρτέμιος Καλλίγερο» του Δημοτικού Καταστήματος , σήμερα στις 22/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων», ο Πρόεδρος του Ν.Π εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μετά από σχετικό μας αίτημα που υποβλήθηκε αρμοδίως στην ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ) Ακτή Μιαούλη 85 Πειραιάς, δώρισαν στον Παιδικό μας Σταθμό που εδρεύει στον Οικισμό των Φρατσίων τα παρακάτω είδη ήτοι: α.- ΄Ένα (1) Βιντεοπροβολέα (projector) Epson EV-S 41 και β.- ΄Ένα Διαδραστικό πίνακα TRACEBOIREDT 14182 PLUS απευθείας από τους προμηθευτές χωρίς να εμπλακεί καθόλου ο Δήμος ή το ΝΠΔΔ ή άλλος επίσημος φορέας. Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε να αποδεχθείτε την δωρεά σύμφωνα με την συνημμένη λίστα.

Το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αποδέχεται την δωρεά χορήγησης εξοπλισμού ήτοι: α.- Ένας (Βιντεοπροβολέας ( Projector ) Epson EBS41, & β.΄Ενας Διαδραστικός πίνακας TRACEBOARD T14182 PLUS ) από την Συν- Ένωση , Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Εφοπλισμού, προς τον Παιδικό Σταθμό του Νομικού μας Προσώπου σύμφωνα με το Δελτίο Αποστολής στο οποίο περιγράφονται τα πολυμέσα που απεστάλησαν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

2.Εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες προς τους δωρητές με την αποστολή προς αυτούς της παρούσας απόφασης .

3.Εγγράφει το υλικό που δωρήθηκε στον κατάλογο παγίων (περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ.)

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης